[ ונילא בותכ   | ףד חלש   | טא'צ בירעמ   | הרבחה תודוא   | הרזע   | םייונמ בירעמ   | בירעמ חול  ]    ילויב 5 ,ישימח םוי תרודהמ
 

סובוטואב ןנתסהל וסינ
ואדיו ןויכראל
  םיקזבמ
 רעש
  תושדח
  םויה
  טרופס
  םיקסע
  תועד
  ברע ברע
 
בירעמ חול
sale בירעמ
 םחה וקה
  תבש ףסומ
  עובשפוס
  תורפס
  תוברת
  הקירמא בירעמ
  םיקסע ןיזגמ
  ןשקא
  םישנ
  תואירבל
  ןונגס
  עדמ
  רישיה וקה
ביבא לת ןמז
  ןייל ןוא
  תא
  םירוה תויהל
  םידליל בירעמ
  לנימרט
  םיבשחמ
  המרוג
  םלוע בבוס
  יאסרו ןוסא
 
 הכרב יסיטרכ
 ריווא גזמ
 םויה תנומת
 םייונמ בירעמ
 תועקשה קחשמ
ג"בתנ
 בהז-יפד
 םיסרגנוק בירעמ
Top-10

בירעמב שפח
:הרודהמ ךיראת
םינותיע ןויכראב ףדפד

לארשי לוק <<לת ןמז

ןוסח לאירבג
לאירבג חלמה
בהל יש תאמ
םע ןומירב דדייתה ,עבש-ראבב לדג אוה
רזח ,הניטנגראב בכוכל ךפה ,ןפג ביבא
תא רגשמ וישכעו תוביתנב יח ,הבושתב
ולבק .תיליע ר"תיבמ המח יכה הרושבה
ןוסח לאירבג תא


הנידמהש יפ לע ףא .ןומידקב קפתסנ ונחנא ,טרס ןוסח לאירבג לע תושעל ךירצ והשימ
אל דחא ףא ,ןשרוטסיד ךרד םשה תדובעב התוא םיאיבמש םיבינגמ םיסוד לש לגב תפטשנ
תרכומה תילקיזומה תפטעמל תחתמש ללגב ילוא .תיתימא תוביטרל ונל םורגל חילצה
תואפבש יפויה ,הבושתב רוזחל ךרוצה לע ביבח ה'קרסמ הזיא רתתסה דימת תולרע םיינזואל
אציש ,ולש םלש םובלאמ םלעתנ םא) "ההובג ריע" ,דחא לגניס קר הכ דע ררחש ןוסח .'וכו
שמתשנ אל .תרחא חור תבשנמ ונממ רבכ לבא ,(דימ םלענו םינש עבראכ ינפל תיטרפ הצפהב
תא ריבעהל אלו ונתוא חמשל קר הצור תמאב שיאה לבא ,"סויפ וצ" ומכ םיחוד םיחנומב
,ילקיזומ הדימ הנק לכב חבושמ ולש רישה - לכמ בושחהו .ולש הסירעל ובשנש תוקוניתה
.ורצוי לש היפרגויבה חכונל ,אלפ אל .תועפשהו תולוכי לש בחר ןווגמ גיצמו

אוה .ימוקמה ןוירוטברסנוקה תא םינש רשע ךרואל דקפ ונבשיו ,עבש-ראבב דלונ ןוסח
ררגנ אוה ,א"תל רבעש ירחא 16, ליגב .לוק חותיפ ידומילבו הרטיגב הניגנב דקמתה
ןפג ןתנוהי תא הוויל רתיה ןיבו ,יעוצקמ ןגנכ דקפתל לחהו תיחשמה קורה תומוהתל
רוח ב םע רבחתהו "ןומיר"ב דמל ןוסחשכ ךשמנ החפשמה םע רשקה ."אתווצ"ב הריש יברעב
אל ינא" .(תינדרמ הזאפב אל אוהש החנהב) עיגמ אוה ביבא ול םיארוק םאש ,שיגרו ריעצ
.םינפבמ ותוא יתרכה ינא יכ" ,ריבסמ ןוסח ,"ןפג ביבאל םויה םיסחיימש המ לכמ שגרתמ
.ולש הצצפה הנשי ונתיאמ דחא לכל וזה הנידמב .יניצר ןעטמ םע דואמ שיגר דלי היה אוה
."קוש היה הז .בכוכל םואתפ ךפה דליה ,ל"וחמ יתרזחו םינש המכ ץראב יתייה אלש ירחא
,הסודנמ תיניטנגראה ריעב .הקירמא םורדב יתרגש םיאלימרת לויטל עסנ ןוסח 25, ליגב
,םוקמה תב ימסקב שבכנ אוה ,סרייא סונאובו הלי'צ הד וגאיטנס ןיב ךרדה עצמאב והשפיא
ךרדשכ גפוה םומעשה .םייתנש ךשמל ("דחפ תממעשמ לבא הדמחנ ריע") םשל ותוא וקתירש
ולש םירמוחהמ בהלתה ,יוגו רישע ,הקיזומ בבוח יניטנגרא וילא עיגה םיפתושמ םירבח
תירבע - תואסרג יתשב קיזוימ ינוס לש הצפהב אצי טילקתה .םובלא ול ןממל טילחהו
היה תירבעב" .רזחשמ אוה ,"הז לע ותמ םה" .רתוי החילצה הנושארה אקוודו ,תילגנאו
ןנרה עדונה ןמדנואסה םע השע אוה טילקתה תא ."ילש תועפוהב סושל ךפה הזו ,ןח הזיא
לביקש תואמחמ תורמל זא לבא .קמ דווטילפ ומכ םיבכרהל ויתורישמ קפיסש ,סאחור
תחתפתמ הריירקה הקירמא םורדב" .הצרא רוזחל טילחה אוה ,תוחלצומ תועפוהו תונותיעב
לכה הז ללגבו ,ריעל ריע ןיב םירידא םיקחרמב רבודמ" .ריבסמ אוה ,"תועפוה ידכ ךות
.לויטל קר יתאב ,יה .ימצע תא יתספת םואתפו םינש שמח לש הזוח יל ועיצה .ןמז חקול
."?ללכב הפ השוע ינא המ

ףאו וייחב הייח תא רושקל הטילחה תיסודנמה .השאו םיקסיד ינש םע ג"בתנב תחנ ןוסח
רקע ,הבושתב הרזח לש ךילהתב לחה אוה ותרזחל ךומסב .לעי לארשיב המש םויה .הרייגתה
,("יתוא ןיינעש בר םע ןמז םש תולבל יתיצר") תוביתנל םשמ ,לאינתע בושייל א"תמ
ר"תיבש דועב .תיליע ר"תיב ידרחה בושייב םהידלי תעבראו ותשא םע םקוממ אוה וישכעו
קודאה בושייהמ אקוודש ירה ,תיתחת ר"תיב תויהל תדמוע ,רוחש בוהצ יעבצב ,תרכומה
םיינחור םיזמרב ,םנמא ,עורז "ההובג ריע" לש טסקטה .הנינרמ תילקיזומ הרושב העיגמ
תבתוכ ,די יל הטישומ םואתפ דבל ינאשכ זא .םינפבמ תלכוא שא לבא דרי םוחה םייתניב")
םילוכיש הלאכ לבא ,("םויה רוא לא ךשוחה ךותמ אצנ אוב .הקעצו ורבעש םייח הדערב
,"ילש םילימה תא ריבסהל ליחתהל הצור אל ינא" .תופרט יעלוב לצא םג םולשב בשייתהל
תופוצה תחא ,ןפג ןתנוהי תא יתיווילשכ .תינרדומ הריש לש תוהמה וז יכ" ,רמוא אוה
.הבושתה קוידב וז .'ךתוא חתנל ףידעמ ינא' :הנע או הו ולש ריש חתניש ונממ השקיב
,ינממ אצויש המ רדשל הסנמ ינא .ילש תוימינפב םיעגונש הלאכ םה בתוכ ינאש םיטסקטה
.ילש עטקה אל שממ הז .והשמ תושעל והשימל ףיטהל אלו ,הזה םלועב אצמנ ינא הפיא
יכה ךרדב שמתשהל ךירצ ונתיאמ דחא לכ .הריחב תוכז שי דחא לכלו חותפ הזה םלועה
,תורגתסהמ אב אל ינא .הז ךרוצל יתד תויהל בייח אל אוהו ,ול ונתינש םילכב הבוט
ץיפקמ הזה ןוגינה .םיהז םלוכ יליבשב .יתוא ןיינעמ אל דגבהו ,הייפכב ןימאמ אלש חטב
אל ,החמשלו האנהל ךל םורגי אוהש איה ילש הרטמה לבא ,םשה תדובעב יתוא הלעמ ,יתוא
תרזעב ,ונממ ונהיי םינוליחה םגש הצור ינא .הזכ והשמ וא ילש הנחמל ךתוא ריבעיש
.םתא םג וסנ .דואמ הנהנש דחא ינוליח הנה לבא ,ימ תרזעב רורב אל ."םשה
תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved